شماره سریال 1 ساله - 1 کاربره

هزار تومان 59
سالانه
  • مدت اعتبار:365 روز
  • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 1 سیستم
یک ساله

شماره سریال 1 ساله - 2 کاربره

هزار تومان 97
سالانه
  • مدت اعتبار:365 روز
  • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 2 سیستم
یک ساله

شماره سریال 1 ساله - 3 کاربره

هزار تومان 123
سالانه
  • مدت اعتبار:365 روز
  • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 3 سیستم
یک ساله

شماره سریال 2 ساله - 1 کاربره

هزار تومان 100
سالانه
  • مدت اعتبار:730 روز
  • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 1 سیستم
دو ساله

شماره سریال 2 ساله - 2 کاربره

هزار تومان 141
سالانه
  • مدت اعتبار:730 روز
  • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 2 سیستم
دو ساله

شماره سریال 2 ساله - 3 کاربره

هزار تومان 182
سالانه
  • مدت اعتبار:730 روز
  • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 3 سیستم
دو ساله
فهرست