1 ساله - 1 کاربره

هزار تومان 59
سالانه
 • مدت اعتبار:365 روز
 • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 1 سیستم

1 ساله - 2 کاربره

هزار تومان 97
سالانه
 • مدت اعتبار:365 روز
 • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 2 سیستم

1 ساله - 3 کاربره

هزار تومان 123
سالانه
 • مدت اعتبار:365 روز
 • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 3 سیستم

2 ساله - 1 کاربره

هزار تومان 100
سالانه
 • مدت اعتبار:730 روز
 • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 1 سیستم

2 ساله - 2 کاربره

هزار تومان 141
سالانه
 • مدت اعتبار:730 روز
 • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 2 سیستم

2 ساله - 3 کاربره

هزار تومان 182
سالانه
 • مدت اعتبار:730 روز
 • تعداد سیستم های تحت پشتیبانی: 3 سیستم